KVKK Aydınlatma Metni

 1. Anasayfa
 2. KVKK Aydınlatma Metni

GİNTAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Gintaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (Gintaş Sigorta) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  ve Gintaş Sigorta Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında Gintaş Sigorta tarafından Gintaş Sigorta veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

            Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Gintaş Sigorta olarak çalışanlarımıza, çalışanlarımızın birinci derece yakınlarına, çalışan adaylarımıza, ortaklarımıza veya ortaklarımıza ait tüzel kişiliklerin gerçek kişi çalışanlarına, müşteri ve müşteri adaylarımıza, müşterilerimizin işlem gerçekleştirdiği üçüncü kişilere, hizmet ve ürün aldığımız üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ziyaretçilerimize ilişkin kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel veriler, Gintaş Sigorta tarafından sağlanan hizmet ve faaliyet türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bilgi formları, internet sitemiz, İş sözleşmeleri,  iş uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

            Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, her halükarda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere,

 • Gintaş Sigorta ile yapacak olduğunuz iş sözleşmelerinin, öğrenci sözleşmelerinin, tedarikçi-işveren sözleşmelerinin, müteahhit-taşeron sözleşmelerinin, iş ortaklığı sözleşmelerinin kurulması veya kurulmasına yönelik eylemlerin yerine getirilmesi, faaliyete geçirilmesi, sonuçlandırılması,
 • Gintaş Sigorta ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
 • İzin vermiş olmanız durumunda tarafınıza yapılacak pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi,
 • Gintaş Sigorta’nın yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve kanuni haklarını kullanabilmesi,
 • Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması,
 • İş güvenliği, iş verimliliğinin ölçülmesi ve bu amaçlara ilişkin ürün/hizmet geliştirme,  modelleme,  raporlama, risk izleme amaçları,
 • Genel resmi mevzuatlar çerçevesinde işlenmektedir.

Bunlar dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.

            Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara; Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağımsız Denetçi Kuruluşlar, Bankalar, Gintaş Sigorta hissedarları ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir. Bunun dışında çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, hizmet ve ürün satın alınan üçüncü kişilere alınan hizmet ve ürünün sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. Her türlü kişisel veri aktarımında söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli idari, hukuki ve teknik önlemler alınmaktadır.

            Kişisel Verilerinizi İşlenmesine İlişkin Sahip Olduğunuz Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin Gintaş Sigorta tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahipsiniz. Bu kapsamda bize başvurarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi, yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi iletirken internet sitemiz üzerinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu kullanmanız gerekmektedir.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte, Kırlangıç Caddesi No:21 Gaziosmanpaşa-Çankaya-Ankara adresine ıslak imzalı olarak; ya da www.gintassigorta.com adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Gintaş Sigorta’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir.

Başvurunuz, bize ulaşması üzerine en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız.

            Gintaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.