KVKK Çalışan Adayı

 1. Anasayfa
 2. KVKK Çalışan Adayı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI, AÇIK RIZA VE AYDINLATMA METNİ

Gintaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Gintaş Sigorta”) olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek ve bazı işlemelere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza ve Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Gintaş Sigorta Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz:

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, medeni durumunuz, çocuk sayınız.
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
Özel Nitelikli Kişisel Veri Engelli olma durumunuz, sağlık durumunuz, sigara-alkol kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız.
Eğitim Verisi Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi.
İş Deneyimi Verisi Toplam iş tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), en son aldığınız ücretiniz
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafınız,
Diğer Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü sunum dosyaları

            Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçları:

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Gintaş Sigorta ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, Gintaş Sigorta’ya adaptasyon süreçlerinin değerlendirilmesi
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 • İK ücret ve istihdam planlamaları yapılabilmesi

             Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz:

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde veya bizimle yaptığınız görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

            Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu imzalamakla aşağıda belirtilen durumlarda özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza vermektesiniz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz; Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Gintaş Sigorta içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak istihdam süreçlerinde kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır. Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için makul süre olan 2 yıl süresince muhafaza edilecektir.

            Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Gintaş Sigorta ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

             Kişisel Verilerinizin Nerelere Aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz. Ayrıca Gintaş Sigorta hissedarları ile de makul amaçlar doğrultusunda paylaşmaktayız.

            Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu imzalamakla yukarıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizin aktarılmasına rıza vermektesiniz.

            Haklarınız:

KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların  www.gintassigorta.com adresinde linki verilen Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

 

Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            İLETİŞİM BİLGİLERİ

GİNTAŞ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

İletişim Linki: www.gintaasigorta.com

Adres: Kırlangıç Caddesi No:21 GOP Çankaya-ANKARA

            “Açık Rıza” metnini ve “Aydınlatma” metnini okudum ve anladım.

            Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

            Adı, Soyadı, İmza